دانلود فایل تجربیات مدون آموزشی بهبود اضطراب املا نویسی ازطریق شیوه های املاء نویسی ..

دانلود فایل تجربیات مدون آموزشی بهبود اضطراب املا نویسی ازطریق شیوه های املاء نویسی ..

دانلود فایل  تجربیات مدون آموزشی بهبود اضطراب  املا نویسی ازطریق شیوه های املاء نویسی  ..

 تجربیات مدون آموزشی  • چگونه می توانم ازطریق شیوه های املاء نویسی اضطراب آرزو را در درس املاء بهبود بخشم؟ بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 37

 

 

 

 

فهرست مطالب

   چگونه می توانم ازطریق شیوه های املاء نویسی اضطراب آرزو را در درس املاء بهبود بخشم؟

چکیده ..................................................................................................................................................... ...7

مقدمه ...................................................................................................................................................... ...8

بیان وضعیت ............................................................................................................................................ 9

اهمیت و ضرورت مسئله................................................................................................................... 10

پیشینه ...................................................................................................................................................... 12

جمع آوری اطلاعات 1...................................................................................................................... 14

راه حل موقت........................................................................................................................................ 16

اجرای راه حل موقت.......................................................................................................................... 17

جمع آوری اطلاعات 2...................................................................................................................... 17

بررسی میزان موفقیت.......................................................................................................................... 18

نتیجه گیری............................................................................................................................................. 19

پیشنهادات............................................................................................................................................... 21

منابع و مآخذ.......................................................................................................................................... 24

          بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

مقدمه : توصیف وضع موجود........................................................................................................ ...26

گردآوری  شواهد 1............................................................................................................................. 27

خلاصه یافته های اولیه....................................................................................................................... 28

راه های پیشنهادی برای تدریس ریاضی....................................................................................... 32

چگونگی اجرای راه های جدید....................................................................................................... 33

گردآوری اطلاعات شواهد 2............................................................................................................ 34

نتایج...................................................................................................................... 35

نتیجه گیری................................................................................................... 36

منابع................................................................................................................... 37